Českotřebovský deník 20/2014  (23.1.)                                   
Alespoň snímky z nově upravených prostor půjčovny pro dospělé, kde  je také zachováno vše potřebné z čítárny, a z oddělení pro malé děti do 10 let, které najdete v přízemí v bývalé čítárně. Nová úprava umožnila zvýšit počet knih v půjčovně pro dospělé a nově upravit oddělení pro děti.  To že knihovnu nenafoukneme musí být každému návštěvníkovi jasné při pohledu na skladiště věcí v prostoru schodiště... Knihovna zkrátka potřebuje  řešení pro budoucnost.  (mm)


Děti dětem

V rámci volitelného předmětu dramatická výchova si studenti 2. ročníku českotřebovského gymnázia nacvičili dramatizaci veselé pohádky O pyšném banánu, kterou předvedli v prosinci a lednu v několika místních mateřských školách. Vystoupili i v MŠ Semanín, kde byli také vřele přijati. Studenti si připravili vtipné kostýmy, zahráli si s chutí a podle odezvy i malí posluchači byli s jejich výkonem spokojeni a sledovali pohádku s milým dětským zaujetím. Naším cílem bylo přichystat malým školáčkům radost a zábavu, ale také vyzkoušet si veřejně vystupovat před dětským publikem, které je upřímné a jasně dá najevo, jestli ho dokážeme zaujmout. Děkuji za vstřícnost a milé přijetí všem školkám, kde si naši studenti mohli zahrát.                                                           Kamila Pavlíková

 


 

PODĚKOVÁNÍ 

Dne 24. 1. 2014 se v České Třebové v Malé scéně konala přednáška p. MUDr. Tomáše Lebenharta „PROTI PROUDU“. Jménem RC Rosa děkujeme p. ing. Michalu Kadlecovi SK Geodézii Česká Třebová za přizvání k účasti na spolupořádání přednášky a za možnost ponechat si výtěžek ze vstupného, který bude využit částečně na dovybavení herny RC Rosa. Další část získaných prostředků bude použita při organizaci Vítání jara v březnu. Za RC Rosa Pavla Jansová
 
Informace z 28. jednání Rady Pardubického kraje 

Čtvrtek 23. 1. 2014
Rok investic se promítne také do zdravotnictví
Rok 2014 bude štědrý na investiční akce financované z evropských fondů. Rada se zabývala aktualizovaným seznamem projektů a jejich priorit. „Už jsem avizoval, že letošní rok bude v Pardubickém kraji rokem investic, a týká se to i zdravotnictví. Pro tuto oblast počítáme s projekty za přibližně 460 milionů korun,“ uvedl po jednání rady hejtman Martin Netolický. Z toho například přístroje a vybavení do nemocnic akutní péče budou stát přes 220 milionů korun. „Po několika hubených letech se letos rýsuje opravdu podstatná pomoc rozvoji našich zdravotnických zařízení. V Pardubické krajské nemocnici se konečně dostane na digitalizovaný rentgenový přístroj, ve většině nemocnic se obnoví  zařízení na jednotkách intenzivní péče a ARO, kde dostanou například nové plicní ventilátory, monitory, vybavení operačních sálů a přístroje pro endoskopické vyšetření,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má zdravotnictví na starosti.
 
V letošním roce plánuje kraj také zateplení několika nemocničních budov, a to v LDN v Rybitví, v Chrudimské nemocnici to bude budova s operačními sály, v Litomyšlské nemocnici interna, pediatrie a laboratoře, v Orlickoústecké nemocnici pavilony A, B a D, ve Svitavské nemocnici budova akutní medicíny a v Pardubické krajské nemocnici budovy laboratoří. Tím postupně dojde k ekonomickým úsporám na provozu a zejména energiích. Investice v hodnotě necelých 60 milionů korun půjdou do následné a rehabilitační péče. Tato část zdravotní péče byla v minulosti popelkou. Půjde o rekonstrukce budov, kuchyně, nákup přístrojů, nákup nebo obnovu nemocničních IT systémů. Zhruba 25 milionů korun je vyčleněno pro Zdravotnickou záchrannou službu ve Vysokém Mýtě a v Poličce. „Ve Vysokém Mýtě bude zahájena přestavba budovy a v Poličce nás díky vstřícnému přístupu města, které darovalo pozemek, čeká výstavba nového objektu záchranky,“ doplnil Línek.
 
Úroveň kardiologie v Pardubicích posílí vybavení za 40 milionů
Pardubická krajská nemocnice spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a firmou Kardiologické centrum Agel zajišťují komplexní kardiovaskulární péči v krajské nemocnici. Spoluprací vzniklo jedno z nejuznávanějších pracovišť v ČR. „V rámci evropského projektu získáme dvě moderní angiolinky za 40 milionů korun a díky tomu udržíme v Pardubické krajské nemocnici kardiologickou péči na špičkové úrovni,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Rada kraje kvůli projektu schválila10 dodatků ke vzájemným  smlouvám o spolupráci, které byly uzavřeny v roce 2011.
 
Kraj navýší Chrudimské nemocnici základní jmění
Důležitým bodem jednání rady byla situace v Chrudimské nemocnici. V zájmu její ekonomické stabilizace a solventnosti souhlasila rada jednající jako valná hromada akciové společnosti se zvýšením základního jmění formou finančního vkladu a vkladu nemovitost. Protože se však jedná o záležitosti související s rozpočtem a majetkem kraje, bude věc předložena ke konečnému schválení ještě Zastupitelstvu Pardubického kraje. „Bez pomoci kraje si však chrudimská ani další menší nemocnice se současnou situací neporadí. Musíme řešit akutně Chrudim, ale hned po ní jsou na řadě i další. Takže je nutný komplexní a koncepční přístup. Je to jeden z argumentů pro jejich fúzi,“ objasnil naléhavou situaci 1. náměstek hejtmana Roman Línek. 
 
Pardubický kraj připravuje kvalitnější evidenci sbírkových předmětů
Pardubický kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací zaměřených na péči o kulturní dědictví nyní připravuje projekt s názvem Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje. Projekt je financovaný z Integrovaného operačního programu Evropské unie a díky němu zavedeme do čtyř muzeí a galerie Pardubického kraje  jednotný systém evidence sbírkových předmětů. Součástí projektu je i publikační portál určený nejen pro odborníky, ale také pro laickou veřejnost. Ten nám umožní   lépe prezentovat  naše kulturní dědictví a získat lepší přehled o sbírkových fondech Pardubického kraje,” upřesnila náplň projektu náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
 
Ve Svitavách se žáci mohou hlásit na obchodní akademii i zdravotnickou školu

Svitavy (23. ledna 2014) – Od začátku února do 15. března mohou žáci podávat přihlášky pro školní rok 2014/2015 na Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou a na Střední zdravotnickou školu ve Svitavách. Ujistili o tom starostu Svitav Davida Šimka, ale i zástupce pedagogického sboru a odborů obou škol na včerejším jednání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický spolu s náměstkyní hejtmana Janou Pernicovou, která má školství ve své gesci.
„Mohu potvrdit, že k žádným změnám v oborové struktuře v obou školách pro školní rok 2014/2015 nedochází. Zároveň jsme garantovali dokončení studia všem stávajícím žákům v jejich oboru,“ informoval hejtman Martin Netolický přítomné a pokračoval: „Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za konstruktivní přístup k jednání. Zástupci města i ředitelé obou škol přišli s vlastní iniciativou na hledání úspor a s návrhy konkrétní spolupráce. To velmi oceňuji, neboť v případě zdravotnické školy i obchodní akademie je třeba hledat provozní úspory bezodkladně,“ pochvaloval si jednání hejtman Martin Netolický. Obě školy se potýkají s úbytkem desítek žáků v důsledku dlouhodobě trvajícího nepříznivého demografického vývoje.
Stejně jako v ostatních případech se kraj s městem a školami dohodl na ustavení společné pracovní skupiny. „Tato pracovní skupina projedná konkrétní návrhy na úsporná opatření v provozu škol ještě pro letošní školní rok a předloží je zřizovateli, ale i ostatním zúčastněným subjektům do 31. března 2014. Cestou by mohla být užší spolupráce škol v některých činnostech,“ vysvětlil hejtman Netolický. Společná pracovní skupina vedle toho bude pracovat na dlouhodobé udržitelnosti zajištění výuky obchodní akademie a zdravotnické školy ve Svitavách ve střednědobém horizontu minimálně pěti let.
Na setkání s pedagogy obou škol zazněly také dotazy na budoucnost vyšší odborné školy ekonomické při obchodní akademii ve Svitavách. Podle hejtmana Martina Netolického se dá jen obtížně předpokládat vývoj vyššího odborného vzdělávání v celé republice. Poukázal přitom na nejasnosti a debaty na úrovni státu již při prodlužování stávající akreditace.  
 

První kolo „talentovek“ střední škole umělecko průmyslové v Ústí n.O.


Ústí n. O. – Lednové talentové přijímací zkoušky měly ukázat, zda si ústecká „umprumka“ i letos udrží solidní zájem o pětici uměleckých oborů. Po odevzdání zápisových lístků v předepsané lhůtě a následné autoremeduře se zdá, že ani ve školním roce 2014/2015 nebude mít se zaplněností obou uměleckých tříd jediná střední umělecká škola v kraji větší potíže.
Úroveň adeptů výrazně neklesá
Náročné talentové zkoušky, povinné ze zákona, se letos konaly hned po vánočních prázdninách, a to v termínech 6. a 7. ledna. Do prostorů ateliérů ve Špindlerově ulici dorazilo hodně přes sto zájemců. Někteří z uchazečů využili možnost konat jedny talentové zkoušky na dva různé obory.
Jejich zručnost zhodnotil vedoucí uměleckých oborů SŠUP, akademický malíř Jaroslav Habrman, takto: „Úroveň uchazečů je přibližně stejná jako v minulých letech, najdeme řadu opravdu dobrých. Mám pocit, že těch slabších bylo o něco méně než v minulém roce.“
Jaroslav Habrman také přidal poznatek, který by měli mít na paměti zájemci o studium v dalších letech. „Velmi rozdílná a pro úspěšné přijetí rozhodující je příprava na zkoušky. Ti, kteří navštěvovali nějakou ZUŠ nebo jiné obdobné aktivity, případně náš přípravný kurz, na tom ve většině případů byli podstatně lépe,“ konstatoval pedagog ústecké SŠUP.
Nejvíc letos táhla grafika
Co se týká zájmu budoucích středoškoláků, mluví řeč čísel celkem jasně. Suverénně největší počet přihlášek letos registruje obor Grafický design tiskovin, druhé místo okupuje loni nejžádanější Textilní a interiérový design. Přibližně stejný zájem jako loni je pak o obory Užitá fotografie a média, Design oděvů a Tvarový a grafický design obalů.
Podle počtu přijatých uchazečů budou obory kombinovány do dvou uměleckých tříd.
 „V úterý skončil termín pro odevzdání zápisových lístků, v tomto případě rozhoduje datum razítka na obálce. Dnes byly zveřejněny výsledky v rámci autoremedury, laicky řečeno výsledky po posunutí hranice přijetí. Tu ovlivňuje počet uchazečů, kteří jsou přijati, ale neodevzdají zápisový lístek,“ objasnila přijímací proces zástupkyně ředitele školy pro pedagogické věci Hana Havlová a doplnila: „Změnit rozhodnutí o nepřijetí na přijetí můžeme pouze u těch uchazečů, kteří splnili podmínky talentové zkoušky a podali odvolání. Nyní vyčkáme na odevzdání zápisových lístků z autoremedury, pokud by se vrátily všechny, nemuseli bychom vypisovat další kolo přijímacího řízení. Jasno by mělo být 5. února,“ uzavřela zástupkyně ředitele Hana Havlová. (jp)
 
Labutí jezero - baletní klasika táhne

Baletní představení se na programu festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč objevilo poprvé v roce 2011. Od té doby publikum vidělo kromě Labutího jezera také Louskáčka a Sen noci svatojánské.
V rámci XI. ročníku se na pódium Kulturního klubu Skuteč vrací baletní klasika v podobě nejznámějšího a nejslavnějšího baletu Labutí jezero. Nesmrtelnou hudbu k tomuto dílu, jež mělo premiéru roku 1877 v Moskvě, napsal ruský skladatel P. I. Čajkovskij. „Díky dochovaným choreografickým pasážím je toto baletní představení přehlídkou vrcholného tanečního umění. V programu festivalu sice Labutí jezero již jednou figurovalo, ovšem nyní nás čeká nové scénické zpracování s větším počtem tanečníků a také krásné nové kostýmy,“ říká k programu za pořadatele Lenka Balounová.
Balet s podmanivou hudbou líčí příběh prince Siegfrieda, zamilovaného do něžné princezny Odetty, kterou zlý černokněžník Rudovous promění v labuť. Kvůli černokněžníkově lsti princ zapomene na přísahu, kterou Odettě dal a zradí jejich lásku. Romantický a pohádkový rozměr představení láká do publika nejen dospělé, ale i děti. Pravidelnými návštěvníky baletu ve Skutči jsou např. žačky tanečního oddělení ZUŠ v Chrudimi.
Bohatá výprava i doprovod symfonického orchestru Severočeského divadla Ústí nad Labem ctí originalitu tohoto díla a přinese jistě pěkný zážitek nejenom vyznavačům tohoto žánru.