Jídelna ve žluťáku bude uzavřena - rozbor ekonomiky však velkou provozní ztrátu nepotvrzuje.


Městem předložená kalkulace nákladů vykazuje chyby


FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ                       

R. 2015  (SKUTEČNOST)
DOMOV PRO SENIORY         
Pardubický kraj 7 075 000,00 Kč
Úhrady uživatelů 17 732 497,00 Kč
Obec-zřizovatel 1 077 205,00 Kč
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA     
Pardubický kraj 921 000,00 Kč
Úhrady uživatelů 2 656 904,00 Kč
Obec-zřizovatel 1 414 039,00 Kč
 
TÝDENNÍ STACIONÁŘ           
Pardubický kraj  1 096 000,00 Kč
Úhrady uživatelů 1195756,00Kč
Obec-zřizovatel 168 756,00 Kč
 R. 2016 (ODHAD)
DOMOV PRO SENIORY
Pardubický kraj    7 833 000,00 Kč
Úhrady uživatelů 18050000,00Kč
Obec  (neuvedeno)
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA     
Pardubický kraj 780 000,00 Kč
Úhrady uživatelů 2510 000,00 Kč
Obec (neuvedeno)
 
TÝDENNÍ STACIONÁŘ           
Pardubický kraj 1134000,00Kč
Úhrady uživatelů 1 270 000,00 Kč
Obec-zřizovatel 3 540 000,00 Kč
ROZBOR NÁKLADŮ NA VÝDEJ JÍDLA V JÍDELNĚ DPS (kalkulace Sociálních služeb)

NÁKLADY MZDOVÉ vč. odvodů SP a ZP zaměstnavatele (127,60 Kč/hod)
Superhrubá mzda pracovníka při 3 hod./den, 21 prac. dnů, t.j.  8039 Kč/měsíc

 

NÁKLADY PROVOZNÍ celkem  3170 Kč/měsíc
Prostředky čistící, úklidové, toaletní, přípravky do myček, vodné, stočné, el. energie...
 
NÁKLADY CELKEM 11 209.00Kč  Kč/měsíc, t.j.  134 508.00 Kč/rok
Obsluha v jídelně odpracuje průměrně 170 hod./měs.
 
Průměrný počet obědů 20/den, ti. 420/měsíc. Náklady na 1 vydaný oběd v jídelně DPS činí  26,70,- Kč
Strávník hradí dovážku ve výši 20,- Kč/oběd, stejně jako jiný strávník.
Po uzavření výdejny, zabere roznáška jídlonosičů po bytech DPS 45-50 minut.
Časový úsek je stanoven na výdej 19 obědů, které v současnosti vydáváme v jídelně DPS.
Ceník obědů a dovážky obědů v České Třebové

potraviny režie dovoz celkem
28 Kč 23 Kč 20 Kč 71 Kč
30Kč 23 Kč 20 Kč 73 Kč dieta 1
32 Kč 23 Kč 20 kč 75 Kč dieta 2
 
Dovoz obědů do spádových obcí (Skuhrov, Kozlov, Svinná)  25,00 Kč, dovoz v sobotu a neděli  25,00 Kč
Skutečná výše režie na 1 oběd činí 35,- Kč, odběratelé hradí 23,- Kč, město přispívá 12,- Kč na každý oběd.
Za r. 2015 město dotovalo obědy uživatelů Peč.služby částkou ve výši cca 381.000,- Kč
Uzavřením výdejny obědů dojde k úspoře celkových ročních nákladů (134.508,- Kč).
 
Pracovnice z výdejný bude vykonávat základní činnost při poskytování pečovatelské služby a tím uspokojí poptávku úkonů požadovaných Pardubickým krajem.
Roznášku obědů v DPS zajistí vedoucí Pečovatelské služby, příp. sociální pracovnice v rámci své pracovní náplně.

Poznámka: není zřejmé co je myšleno textem "uspokojí poptávku úkonů požadovaných Pardubickým krajem".  Požadavky jsou přece od klientů pečovatelské služby, na některé úkony kraj příspívá více, na jiné méně, na něco nepřispívá vůbec. Zde je pak třeba rozhodnout, zda na takové úkony bude přispívat obec (a kolik) nebo budou plně hrazeny klientem. Je to v pravomoci rady města.

Kritický rozbor uvedené kalkulace sociálních služeb      

1) Rozvážka obědů v jídlonosičích pro pečovatelskou službu.
Podle výroční zprávy sociálních služeb za rok 2015 bylo tímto způsobem rozvezeno celkem 31774 obědů včetně obědů pro DPS, v roce 2014  33838 obědů a v r. 2013  34891 oběd. Počet obědů pro pečovatelskou  službu tedy plynule klesá a zdá se, že bude díky vysokým poplatkům a uzavření jídelny v DPS klesat dále. Podle kalkulace Sociálních služeb město dotovalo v roce 2015 obědy uživatelů pečovatelské služby částkou 381 000 Kč, t.j. 12 Kč/ oběd. O tuto částku se ponižuje částka tzv. režie na uvaření oběda v kuchyni Domova pro seniory. Další přímé náklady spojené s rozvozem obědů klientům pečovatelské služby v jídlonosičích nejsou vyčísleny. Poplatek 20 Kč tedy náklady za dovoz obědů pokrývá. Kapacita kuchyně v DS je cca 450 jídel denně. V jídelně je vydáno cca 200 jídel, dalších do 150 (spíše nyní 120) rozváží pečovatelská služba v jídlonosičích v rámci města a připojených obcí.
 
2) Hodnocení kalkulace nákladů na provoz výdejny obědů v DPS:

Předloženou kalkulaci  nákladů výdejny Sociálních služeb, vypočtenou podle nyní vydávaného počtu obědů není možné ztotožňovat s částkou, která by se ušetřila při zrušení jídelny a rozvážce obědů v jídlonosičích 
Vypočtenou částku 134 508 Kč by Sociální služby ušetřily, pokud by klienti neplatili příspěvek 20 Kč na dovoz obědů. Výpočet ukazuje, že 3/4 z této částky byly klienty uhrazeny ve vybíraném poplatku !

Pokud bude bude pečovatelská služby roznášet stejný počet obědů v jídlonosičích, má i s tímto způsobem distribuce další náklady, které nikde nejsou vyčísleny. Ve vypracované kalkulaci je neurčitě přiznána doba výdeje 45 - 50 minut, to jsou ovšem také peníze! K tomu je třeba přičíst dopravu a složitou manipulaci s jídelními nádobami, (každý klient musí mít dvě sady) dezinfekci nádob atd.  U rozvážky obědů však nelze počítat náklady jen na dovoz vybraných obědů do budovy DPS, ale průměrné náklady na financování rozvozu obědů klientům Pečovatelské služby ve městě. Pokud by se rozvážel stejný počet obědů v jídlonosičích, tak by dvacetikorunový poplatek pokryl náklady na rozvoz. Pokud se vydává oběd ve výdejně DPS, je náklad dle kalkulace Sociálních služeb o 6,70 Kč dražší . V jídelně DPS se vydá za stávajících podmínek 12 x 420, tedy cca 5040 obědů za rok.
3) Zvýšené náklady pro výdejnu obědů v DPS  tedy činí pouze 5040 * 6,70 =  33 768 Kč! 

To je ovšem o 100 tisíc méně než uvádí kalkulace příspěvkové organizace Sociální služby z 9. 12.! To je velmi podstatný a nepřehlédnutelný rozdíl. Znamená, že ve vypracované kalkulaci nákladů je chyba a to dosti podstatná. Z kalkulace není také jasné, jak je v provozních nákladech na vydání oběda v DPS započtena doprava stravy. Vlastně žádné náklady nevznikají, vozidlo pokračuje dále v jízdě a veze jídlo i pro stacionář na Lhotku, kam také musí obědy dovézt  (Tam se v mnohem větší vzdálenosti od kuchyně v Bezděkově vydává obědů ještě méně než v DPS a "vyplatí se to").
 
4) Vypočtenou ztrátu je možné dále snížit nebo kompenzovat vyšším odběrem obědů v DPS, potřebuje to motivaci

Kalkulace Sociálních služeb z 9.12. 2016 má odůvodnit, proč je nejlepší  výdejnu obědů v DPS zavřít. Pokud bychom však dokázali snížením ceny za dovážku oběda motivovat (a tedy získat) více strávníků, tak se kalkulace změní a náklady na dovážku jednoho oběda budou nižší, takže se nebude muset z rozpočtu města více doplácet. Více je v dále uvedené tabulce:
 
     
NÁKLADY

20 obědů

30 obědů

40 obědů

 počet obědů denně
11209 420 630 840  počet obědů měsíčně
11209/počet obědů 26,70 17,80 13,30  náklady na vydání 1 oběda
         

Z tabulky a také z platného ceníku úhrad Sociálních služeb (od 1/8 2016) vyplývá, že výdej obědů v DPS je samostatnou položkou ceníku a má i jinou kalkulaci než rozvoz obědů klientům pečovatelské služby po městě. Nelze tedy výdej v jídelně brát jako nadstavbu rozvážky obědů po městě, jde o jiný úkon pečovatelské služby. Česká Třebová je městem, kde je tato služba nejdražší a nyní bude výdej jídel v DPS dokonce zrušen.  

 
5) Rozhodnutí provedla rada města bez znalosti  kalkulace nákladů

Zarážející je, že kalkulaci nákladů vypracovaly Sociální služby až na žádost zastupitelů Koalice pro Českou Třebovou až 9. prosince 2016 (a předaly zastupitelům města pro informaci až na jednání 12. 12.2016), zatímco rada města rozhodla o zrušení výdejny obědů ve žluťáku nepochybně bez znalosti této kalkulace již deset dnů před tím 28. listopadu! To napovídá, že se ekonomikou nikdo z radních řádně nezabýval. Přitom udržení funkční jídelny v DPS má samozřejmě i další efekt společenský. I to je důvod, který nikdo nechce slyšet. To vše napovídá o tom, jak si město a jeho představitelé váží svých seniorů, kterým sice město před lety vybudovalo s pomocí státní dotace (ale i úvěru) krásný a vybavený dům s pečovatelskou službou, ale nyní jeho služby omezuje a to jak je vidět, tak z malicherných důvodů.
 
6) Závěr:

Velmi nás proto mrzí, že rada města nevyslechla názor Koalice pro Českou Třebovou na to, aby byl spuštěn zkušební např. půlroční provoz výdejny obědů v DPS za výhodnějších podmínek, který mohl zvýšit zájem strávníků a učinit ekonomiku výdeje stravy ve žluťáku příznivější. Můžeme doufat, že se ještě podaří rozhodnutí rady města z 28.11. přehodnotit a že jídelna ve žluťáku opět obnoví svůj provoz.
 
Mgr. Milan Mikolecký