Poslední jednání zastupitelstva města v roce 2016               
Jednání se zúčastnilo 26 zastupitelů , omluven byl Mgr. Jan Kovář.

Rozpočtová změna č. 3.  Daňové příjmy města zůstávají po celý rok ve stejné plánované výší, v celkové výši budou splněny, nekteré daňové příjmy i překročeny. Příjmový rozpočet však určité změny obsahuje: Zvýšena byla hodnota příjmů města za tříděný odpoad (o 70 tis. Kč),  příjmy z pokut se zvyšují o 170 tis. Kč, o 90 tisíc se zvýší i příjmy z poplatků za užívání veřejného prostranství a z pojistných plnění. Nově jsou do rozpočtu příjmů zahrnuty získané dotace: jde především sociálně právní ochrana dětí (205 tis. Kč) a o dotaci na poskytování sociální péče ve výši 509 tis. Kč. Díky přijaté změně rozpočtu je možné snížit zapojení přebytku z minulých let o 600 tis. Kč, takže z přebytku bude využito 17500 tis. Kč. Určitý problém vidím  v tom, že nebude splněna položka "prodej ostatního majetku", kam patřilo převedení nově vybudovaného vodovodu v Ústecké ulici na Vodárenskou společnost. Tento převod se vzhledem k problémům s textem smlouvy do konce roku 2016 neuskuteční, což způsobi v rozpočtových příjmech roku 2016 díru ve výši téměř 8 mil. Kč. O peníze však nepřijdeme, budou do příjmů města zapojeny později. V rozpočtu výdajů jsou minimální změny. Jsou zde zohledněny některé úspory v provozních nákladech (např. MŠ Habrmanova) 150 tisíc je zapotřebí na úpravy učeben ZŠ Nádražní, 200 tisíc Kč je použito na opravy veřejného osvětlení  díky zapojené dotaci kraje může město snížit peníze určené na sociální služby. Zastupitelé dále schválili  rozpočtové provizórium na první část roku 2017, platné do přijetí nového rozpočtu města, které je plánováno na 20. února 2017. Je obdobné jako v minulých letech, nově zde je schváleno použití částky 740 tisíc Kč na přípravu studie a projektovou dokumentaci na vybudování areálu Biokoupaliště Křivolík včetně záměru na další využití okolního území v Křivolíku, které je v  majetku města, byť bude realizace provedena třeba po etapách.

Majetkové záležitosti. Největší diskuze byla k návrhu usnesení na schválení záměru prodeje části pozemků o celkové výměře cca 2500 m2 v sousedství benzinové čerpací stanice u Korada. Žadatel chce na tomto území zřídit moderní samoobslužné mycí boxy pro automobily do 3,5 tuny (systém belgické firmy DiBo). Pozemky nejsou připojeny na inženýrské sítě ani na  dopravní infrastrukturu a případný nový majitel bude muset vynaložit poměrně velké prostředky pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (cca 320 Kč/m2). K převodu pozemků měl připomínky odbor výstavby, neboť je třeba řešit rozdělení stávajících parcel a současně u vše také  možnost příjezdu.  Usnesení bylo nakonec přijato 19 hlasy, zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou se hlasování zdrželi.  Zastupitelé také schválili zpětný odkup stavební parcely (779 m2) v Kateřinské ulici a její další následný prodej  zájemcům o výstavbu v dražbě. Parcela se bude prodávat již potřetí. Zastupitelé dále schválili směnu soukromých lesních pozemků v sousedství skiareálu Peklák a v oblasti Studená hůra (63078 m2), za městské lesní pozemky v katastru obce Svinná (103 958m2) s doplatkem ve výši 2 276 680 Kč. Cílem je zajistit, aby důležité pozemky v lokalitě Peklák byly v držení města a umožnila se tím realizace připravených projektů na letní využití areálu.  Stejný důvod má i další schválený záměr na směnu městského lesního pozemku v katastru Skuhrova a lesního pozemku  v oblasti pod hájenkou Kohout za pozemek Lesů ČR v sousedství horní části sjezdovky Peklák. Zde budou znalecké posudky určující ceny pozemků teprve vypracovány.

Investiční projekty města

Půdní vestavba DDM Kamarád. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 5500 tis. Kč. Jde o půdní vestavbu učeben se zázemím do podkroví stávajícího objektu DDM a vestavbu výtahu do objektu k zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží s přístupem veřejnosti. Max. výše dotace státu je 90%, spoluúčast města 10%.

Atletický stadion Na Skalce Česká Třebová.  Celkové odhadované náklady na realizaci investičního záměru jsou ve výši do 15 mil. Kč bez DPH.  Město žádá o dotaci z programu 133510 "Podpora materiálně technické základny sportu". V případě přiznání dotace je podíl státu stanoven na max 60% a  podíl města na 40%.  Projekt obsahuje atletický ovál 400 metrů s 6 dráhami s umělým povrchem, atletickou rovinkou 100 metrů, doskočišti pro skok do dálky a do výšky, sektor pro vrh koulí, startovní plochou pro požární sport a travnatým hřištěm s přírodní trávou o rozměrech 105 x 68 metrů.  Plocha umělého povrchu stadionu je celkem 4408 m2. Součástí je odvedení dešťových vod z plochy a umělé zavlažování napojené na vodovodní řad a výtlačný vodovod z vrtu v budoucím parku Benátky.  Správcem a provozovatelem stadionu bude městská společnost Eko Bi. Investiční náklady byly projekční kanceláří Žižkov Ústí n.O. (Ing. Vladimír Ent) vypočteny na 15 414 tis. Kč bez DPH a 18 650 tis. Kč včetně DPH. Pro tento projekt město žádá o dotaci ve výši 6 mil. Kč, spoluúčast města je 12 650 tis. Kč.

Dětské hřiště sídliště Borek (schválení investičního záměru a podání žádosti o podporu) v rámci Programu prevence kriminality 2017. Celkové náklady  na realizaci projektu dětského hřiště jsou ve výši do 450 tis. Kč včetně DPH. Dotace pro účel "sportovní hřiště a plácky" může být přiznána do výše 300 tis. Kč . Připravený projekt obsahuje posilovací a herní prvky, městský mobiliář a úpravu terénu. Lokalita je monitorována městským kamerovým systémem, kamerový bod je na sousedním domě. Při schvalování bylo v diskuzi poukázáno na rozpor v názvu "Dětské hřiště" s jeho vybavením posilovacími stroji (součást návrhu), u kterého je výslovně uvedeno že "zařízení není určeno pro děti". V tom případě nebude zřejmě možné zvolit název "dětské hřiště", ale sportovní hřiště.

Biokoupaliště Křivolík - schválení přípravných a projektových prací na investičním záměru. Odbor rozvoje města a investic připravil předinvestiční studii s názvem "Rekonstrukce městského koupaliště Česká Třebová jako vstupní materiál k diskuzi. V roce 2017 bude zadána řádná STUDIE a další stupně projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Doplňující obrázky předstudie jsou jen informační, vychází z toho, že vodní nádrž budoucího biokoupaliště by mohla mít rozměry bývalého koupaliště z roku 1937.  Pro čištění vody je navržena biofilmová filtrační jednotka BIOFIX s vysokou efektivitou, umožňující až 25 koupajících na 1m2 plochy filtru. Navržená filtrační jednotka by umožnila koupání 310 osob.  Vodní plocha má velikost 1880 m2, dále se počítá s regenerační plochou 300 m2 a pláží s křemičitým pískem 500 m2. Studie řeší celkové území 18000m2, z toho plocha zeleně je 15000 m2. Hrubý odhad investičních nákladů bez daně z přidané hodnoty uvádí částku 10600 tis. Kč (plochy) a dalších 8,1mil Kč pro stavby (provozní objekt, hřiště plážového volejbalu, hrací prvky pro děti, inženýrské sítě...). Studie nepočítá s budováním tobogánu a pod. Celkový  náklad  včetně DPH se tedy odhaduje v této přípravné fázi na 22,5 mil. Kč včetně DPH  Tyto částku bude třeba  upřesnit po přípravě skutečného projektu pro realizaci. 

Všechny výše uvedené projednávané investiční záměry města byly podpořeny všemi 26 hlasy přítomných zastupitelů.

Fotbalové hřiště s umělým povrchem - žádost o investiční podporu města. Žádost podal Fotbalový klub Česká Třebová z.s., který připravil projekt "Rekonstrukce tréninkového hřiště č. 2 v areálu Pod Jelenicí". Fotbalový klub požádal v termínu do 30.11. o dotaci MŠMT v programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017. Předpokládané investiční náklady na výstavbu hřiště s umělohmotným povrchem předpokládány v hodnotě 16 897 000 Kč. Maximální výše podpory je sportovní klub 80% a zbývajících 20% , t.j. 3 300 tis. Kč je třeba zajistit spolufinancováním ze strany žadatele nebo jako závazek třetího subjektu, v tomto případě města Česká Třebová. Součástí projektu je hrací plocha 61 x 105 metrů s osvětlením  s 6 stožáry výšky 14 metrů (celkem s 16 výbojkami 2000W), oplocení a vybavení, ochranná zábradlí a sítě s výškou 8 m, střídačky, sportovní časomíra 2,5 x 1m. K návrhu se rozběhla poměrně živá diskuze. Diskutující poukazovali na to, že jde o konkurenční projekt z podané žádosti o dotaci na atletický stadion, také na to, že ve městě není stanovena dlouhodobá investiční politika v oblasti sportovišť a jejich rozvoje, protože podobné žádosti o investiční podporu se připravují podat také další sportovní kluby. Důsledkem může být to, že město v této oblasti bude investovat do cizího majetku a vlastní majetek města sloužící sportu nebude moci rozvíjet tak jak by bylo zapotřebí. Fotbalový klub také žádá o vysokou 80% dotaci, což může znamenat v ostré konkurenci stovek podaných žádostí v rámci ČR potenciální neúspěch nebo zvýšený podíl spolufinancování města. Starosta  Jaroslav Zedník však prohlásil, že vyšší investiční podporu než je v žádosti uvedena nemůže Fotbalový klub od města očekávat. Při hlasování dostal tento investiční projekt podporu pouze u 17 z 26 zastupitelů, ostatní se zdrželi hlasování. S podivem se však nezdržel hlasování místostarosta Dobromil Keprt a jako člen výboru klubu ani nenahlásil svoji podjatost. Zastupitelstvo města tedy tento projektový záměr odsouhlasilo a přislíbilo, že v případě přiznání dotace z uvedeného projektu  uvedenou investiční podporu poskytne.

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten kuželny v Kozlovské ulici - žádost o poskytnutí finanční podpory. Žádost podala TJ Lokomotiva Česká Třebová, která připravila projekt  rekonstrukce s předpokládanými náklady 990 990 Kč včetně DPH. Požádala o dotaci ze stejného programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu na rok 2017, maximální výše dotace je 80%. To předpokládá dofinancování ze strany města ve výši 200 tis. Kč. K této žádosti žádná diskuze nebyla a zastupitelé žádost schválili všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.