Povinnost zpracovat energetický audit                                
Povinnost zpracovat energetický audit vzniká v následujících případech:

1)    Povinnost zpracovat Energetický audit (EA) vzniká fyzickým či právnickým osobám v případě, pokud součet spotřeby za všechny budovy a energetická hospodářství dosahuje 35 000 GJ/rok. Energetický audit se poté zpracovává pro objekty/hospodářství se spotřebou energie vyšší než 700 GJ/rok.

Hodnoty celkových spotřeb definuje prováděcí vyhláška číslo 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku v platném znění, cituji:

„(1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.“

2)    Povinnost zpracovat EA vzniká také velkým podnikům (v zákoně uvedeno inverzně, tedy povinnost nevzniká malým nebo středním podnikatelům), a to v případě, pokud nemají zavedený certifikovaný systém hospodaření s energií, nebo certifikovaný systém environmentálního řízení. EA se zpracovává jednou za 4 roky.

Určení velikosti podniku nebývá v některých případech snadnou záležitostí. V tomto směru se doporučuji obrátit na právní kancelář.

Stanovisko k této problematice naleznete například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, odkaz zde: http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-zakona-c-106-1999-sb/sdeleni-k-povinnosti-nechat-zpracovat-energeticky-audit--166453/

Cituji ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií:

„(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií^19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu^20), který zahrnuje energetický audit.“

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti vzniká v několika případech.

Například při výstavbě nové budovy, větší změně dokončené budovy, při prodejích a pronájmech nebo pro budovy užívané orgánem veřejné moci. Pro případy pronájmu je povinnost definována v zákoně 406/2000 Sb. takto:

„(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

   a) opatřit si průkaz

   1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

   2. při pronájmu budovy,

   3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,“

Tato povinnost platí obecně pro všechny budovy. Existuje však několik výjimek. Jednou z nich je památková ochrana budov.

Pokud je budova kulturní památkou nebo se nachází se v památkové rezervaci, je z povinnosti zpracovat průkaz energetické náročnosti vyjmuta.

Cituji ze zákona číslo 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění:

„5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.“

Je však nutné rozlišovat pojmy památková rezervace a památková zóna. Výjimka platí pouze pro památkovou rezervaci, nikoli pro památkovou zónu.

V zákoně je definována ještě další výjimka, a to pro objekty staršího data výstavby, na kterých nebyla provedena významnější změna mající dopad na energetické hodnocení.

V tom případě se průkaz také vystavovat nemusí, ale pouze za podmínky, že s tím nájemce písemně souhlasí!

Cituji ze zákona číslo 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění:

„(9) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.“