Trampské muzeum - nalejme si čistého vína

Kolem trampského muzea již nějaká diskuze proběhla, zveřejněná stanoviska zatím jen ukazují, že jde o kontroverzní projekt, na který jsou názory plně podporující i naprosto odmítající. Zcela chyběla především oficiální informace vedení města, která by řekla, jak se věci mají, přestože již v prosinci 2017 rada města navrhla (dokonce pro urychlení akce do rozpočtového provizória) nemalé peníze na projektovou dokumentaci. Volalo se po informacích. Nepřišly. Místo nich se objevil materiál propagující existující mobilní trampské muzeum pana Motyčky, se kterým také někteří českotřebovští trampové spolupracují. Snad aby převážil názor, že se není třeba ničeho obávat, neboť právě toto muzeum s úspěšnou činností (nebo jeho exponáty) zakotví natrvalo v navrženém objektu v České Třebové na Horách. Byly i názory zpochybňující, též z trampské obce (Petr Sychra, Jílové u Prahy), kterého pak měla přesvědčit zveřejněná (5 roků stará) stanoviska několika ctihodných institucí o možné spolupráci (viz elektronické vydání Čt. zpravodaje). "Trampské muzeum" má být projednáváno na únorovém jednání zastupitelstva. 

Požádal jsem tedy starostu města o zásadní informaci, zda město chystá stavbu budovy, aby ji pak pronajalo (nebo dalo do výpůjčky) nějakému dalšímu subjektu, nebo zda chce provozovat Trampské muzeum jako svoji instituci. Dozvěděl jsem se tyto zásadní informace, které by měly být zveřejněny.

"Původní nabídka trampské obce, která měla vést ke vzniku Trampského muzea v České Třebové vznikla již na podzim roku 2016, postupně se upřesňovala až do podoby, která se dost dobře nedala odmítnout. Její součástí byl příslib financování nového muzea zahraničním mecenášem (Čechokanaďanem) ve výši cca 10 milionů korun. S tímto vědomím se také vybírala vhodná lokalita. Bylo tedy na vedení města, aby zvážilo, zda takto podpořenou nabídku přijme nebo odmítne. Rozhodlo se nabídku přijmout, neboť jednání na Ministerstvu pro Místní rozvoj dávalo také příslib nějaké dotace (ovšem za splnění předpokladu poměrně vysoké návštěvnosti) a příslib krajské dotace vyplynul i z jednání trampů s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým", řekl starosta Jaroslav Zedník. Za této situace odsouhlasilo zastupitelstvo města v roce 2017 částku 120 tisíc korun na pořízení studie, zde už konkrétně pro lokalitu Hory. Zde také město zakoupilo rozsáhlé pozemky, využitelné ovšem také pro zdejší sportovní areál. Touto koupí byla vlastně zajištěna budoucnost areálu.  "Zatímco se připravovala studie a vizualizace, tak se nic nezměnilo na nutnosti nové trampské muzeum provozovat jako další výstavní expozici Městského muzea. Všech jednání se účastnila i ředitelka Městského muzea. Toto platí i dnes," dodal starosta. Město tedy nebude vybudované prostory pronajímat cizímu subjektu - Mobilnímu trampskému muzeu, jak mohlo vyplývat z jeho intenzivní propagace na prosincovém jednání zastupitelstva města.

Studie budovy a areálu v hodnotě cca 20 mil. Kč byla na podzim dokončena a představena novinářům i zástupcům trampské obce včetně zmíněného Čechokanaďana, na dalších jednáních se ukázalo, že o podpoře mecenáše zatím není zmínka, hejtman přislíbil krajskou dotaci 2,5 milionu, dotace od MMR zřejmě nebude větší, evropské peníze na projekt neseženeme. Takže bychom nakonec trampské muzeum postavili a potom i provozovali za své peníze. To je jedna stránka problému.

Druhou stránkou je vlastní expozice. Městské muzeum  jako zřizovatel dostalo za úkol vypracovat scénář trvalé expozice zachycující celou historii trampingu postavenou na vlastních exponátech, musí vytvořit  vlastní trampskou sbírku. Nějaké exponáty má, ale vydají tak na jeden výstavní panel. Trampové - fyzické osoby v tomto případě musí bezplatně převést své exponáty do majetku města Česká Třebová. To potvrdila i ředitelka Městského muzea Mgr. Jana Voleská: "Jednání s panem Jedličkou, který provozuje "Mobilní trampské muzeum" probíhají, pan Jedlička je ochoten sbírky svého muzea do majetku města Česká Třebová převést. Jde o rozsáhlou sbírku, kterou však bude třeba zpracovat, není budována podle zásad muzejní praxe, čeká nás tedy na tomto úkolu hodně práce. Po vytvoření sbírky připravíme nějaký záměr pro vybudování trvalé expozice Trampského muzea, která by pak měla být doplněna krátkodobými výstavami. Ty by pak již mohly využívat expozice zapůjčené z jiných zdrojů." Ředitelka Muzea dostala za úkol připravit  informaci o aktuálním stavu příprav sbírky pro trampské muzeum  pro únorové jednání zastupitelstva města.

Vlastní scénář expozic budoucího muzea k posouzení tedy v únoru zatím předložen nebude. Přesto by se již mělo projednat, zda bude  investice do vybudování Trampského muzea v lokalitě Hory schválena a zařazena mezi ty projekty, pro které je nutné zajistit projektovou dokumentaci. Podle prvního návrhu (připraveného již v prosinci pro rozpočtové provizórium) by to mělo stát 900 tisíc korun.  Financování této investice však zatím zdaleka není zajištěno, sbírky pro Trampské muzeum se zřejmě zajistit podaří. 

Trampské muzeum má být "celostátní".

To je další otázka k diskuzi. Domnívám se, že pokud bude součástí  Městského muzea Česká Třebová, tedy příspěvkové organizace města, tak "celostátní" v pravém slova smyslu nikdy nebude. Jeho provoz bude financován 100% z městského rozpočtu a mohou to být  na každoročních mandatorních výdajích klidně 2 miliony korun i více.

Je nějaká další možnost? "Naše" vybudované Trampské muzeum by mohlo být součástí Regionálního muzea Vysoké Mýto nebo přímo Východočeského muzea Pardubice, jejichž financování řeší Pardubický kraj. V tomto případě by také byla zajištěna návštěvnost (počítá se za muzeum jako celek), ale provozní náklady a propagace atd. by byly záležitostí vyššího územního rozpočtu. Proč nejde záměr na zřízení Trampského muzea tímto směrem? 

Snaha o takové řešení již přece vznikla před otevřením Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově v letech 2003 - 2004, nepodařilo se ji dotáhnout do konce. Město by trampské muzeum postavilo, ale provoz by zajistila krajská instituce. Také krajský příspěvek na investici by mohl za této situace být větší  a městu by nezůstala tak velká "koule na noze", i když by se jistě podpory, týkající se zejména některých akcí muzea doprovázejících jeho činnost, nezřeklo. Každá možnost o snížení mandatorních výdajů města by měla být využita. 

Milan Mikolecký