Nad návrhem rozpočtu města na rok 2018                          

Díky odložení schůze zastupitelstva města bude mít Česká Třebová městský rozpočet až v březnu. Zatím byl projednán v předstihu  se zastupiteli, kteří o to projevili zájem, a také ve finančním výboru.  Je třeba říci, že rozpočet města tvoří především starosta a jeho spolupracovníci ve vedení města. Podstatné změny se tedy v zastupitelstvu zařídit nedají bez celkového přepracování, na které není čas. Je totiž velmi potřebné, aby město mělo svůj schválený rozpočet a mohly se rozběhnout připravované investiční akce. Každé oddálení by způsobilo jen zpoždění, ztráty a zmatky.

Rozpočtové zdroje

Příjmová stránka počítá s navýšení celkové daňové kvóty, největší navýšení je u příjmu z DPH, o 15 milionů větší než bylo skutečné daňové inkaso v roce .2017 Další významné zvýšení  je rozpočtováno o daně ze závislé činnosti - téměř o 5 milionů korun. Významnou příjmovou položkou města bude daň z hazardu, ve výši 9,4 mil. Kč, což je 90% skutečně inkasovaných příjmů z roku 2017. Přes vyhlášení o podpoře myšlenky na omezení hazardu herny pokračují, dokonce se počty VHP se zvýšily. Naopak město oželí cca dva miliony korun z pronájmu za byty a nebyty v DPS čp. 2100, které budou zařazeny mimo rozpočet do tzv. hospodářské činnosti města. Doufejme, že se to projeví ve větším objemu oprav městských bytových a nebytových prostor. V rozpočtu je i plánovaný příjem z prodeje  majetku ve výši 1,2 mil. Kč, celkový příjem z pokut byl po zavedení úsekového měření v Třebovici zvýšen na 3,1 mil. Kč a bude zřejmě překročen.
Rozpočet  příjmů zahrnuje také dotace,  tzv. transfery". Ze státního rozpočtu v dostáváme souhrnnou částku 16,6ř mil.. Kč, cca o 700 tis. Kč více než loni. Další prostředky jsou účelové dotace:  Oprava památek( 330 tis.) výměna oken v ZUŠ Tyršovo nám. (100 tis.), hasičské sbory (150.tis.) lesní hospodář (285 tis.), asistenti prevence kriminality (384 tis. Kč).
Investiční dotace:  zateplení MŠ Habrmanova (2647tis.), zateplení ZŠ Habrmanova (9371.tis.), rekonstrukce učeben ZŠ Nádražní (1876 tis.), stavební úpravy DDM (8 mil. Kč), úpravy stacionáře Lhotka (927 tis.), středisko osobní hygieny v červeňáku (844tis.),  redigitalizace kina (150 tis.), rekonstrukce chodníků a VO I/14 18948 tis.), atletický stadion Skalka (6 mil.), projekt protipovodňového systému města (5747 tis.), vytvoření územního plánu města (881.tis. Kč).
Příjmy rozpočtu  jsou dále ještě posíleny zapojením přebytku hospodaření z minulých let ve výši  34 800 tis. Kč. Město má ještě rezervu: v případě potřeby financování  výdajů je možné zdrojovou část během roku ještě posílit o dalších cca 14 milionů korun. 
Výdaje městského rozpočtu:

A) Mandatorní výdaje -  spojené s běžným provozem města, příspěvkových organizací města a splácením úvěru. město Česká Třebová zřizuje 13 příspěvkových organizací, kterým v letošním roce pošle 47 460 tisíc korun.
B) Výdaje na opravy a investice = nejzajímavější část, které se budeme věnovat.
C) Ostatní výdaje  = dotace a příspěvky schválené zastupitelstvem či radou města. Jsou každý rok v obdobné výši a lze je tedy také považovat za mandatorní výdaje ve vztahu ke spolkům a občanům.

Mezi výdajovými položkami  na opravy a investice (viz bod B)  najdeme až překvapivě velký počet projektových dokumentací. Přitom některé z nich se opakují v rozpočtu i třetím rokem. Vzhledem k tomu, že  rok 2018 je posledním rokem práce tohoto zvoleného zastupitelstva , tak dokončené projekty budou sloužit až v příštích letech a nelze zaručit, že příští zastupitelstvo bude chtít všechny projekty realizovat tak, jak se nyní připravují. Nelze tedy vyloučit, že se některé projekty připravují zbytečně.  Řada připomínek z veřejnosti byla např. k realizaci parku Benátky nebo k předložené koncepci maxiprojektu dopravního hřiště v Benátkách.Správně se ovšem zařazuje příprava na další rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, Riegrovy a Moravské ulice, Litomyšlské ulice a Semanínské ulice. Finanční výbor nedoporučil realizaci "parkovacích sloupků" na Splavě jako zbytné a drahé investice s malým využitím. Naopak by si veřejnost představovala daleko rychlejší postup u realizace projektu biokoupaliště (nebo prostě koupaliště), které ve městě chybí. Po prvních úvahách a hlasitém vyhlášení záměru se práce zpomalily a nebýt podzimního vykácení náletové zeleně, tak by se nic v této věci nedělo. Na letošní rok je v rozpočtu opět jenom 700 tisíc Kč na projektovou dokumentaci, a tak se nebude pokračovat ani demolicemi odhalených ostudu dělajících objektů.  Projekt na trampské muzeum není v rozpočtu rozvíjen, není zajištěno financování, projekt by mohl  nakonec jen ležet v šuplíku..

Rozpočet počítá s těmito zásadními investicemi: financováním výstavby tenisové haly (24,6 mil. Kč, všechno z prostředků města) atletického stadionu na Skalce (I. etapa - bez šaten, 19 mil. Kč, z toho 6 mil. dotace), rekonstrukce VO + chodníků  směr Lhotka (16,1 mil. Kč, prakticky všechno z dotace), zateplení ZŠ Habrmanova (29,8 mil. Kč, z toho 9,4 mil. z dotace), MŠ Habrmanova (6 mil., z toho 2,6 mil. z dotace),  rekonstrukcí učeben na ZŠ Nádražní (2,3 mil. Kč z toho 1,8 mil. z dotace), rekonstrukcí střešní krytiny na ZŠ Ústecká (2,8 mil Kč), a zahrnuje také dotovaný projekt "stavební úpravy DDM" v hodnotě 9,5 mil. Kč, (z toho je 8 mil. Kč z dotace). V domově důchodců bude realizována rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení ve staré budově za 1,5 mil. Kč, v červeňáku bude vybudováno středisko osobní hygieny (prakticky z přijaté dotace).  Obec Svinná dostane nové sloupové osvětlení, na které budou využity staré použitelné sloupy a svítidla loni odstraněná z průtahu města. K tomu řada dalších drobnějších akcí, celý rozpočet je k dispozici na webových stránkách města.

Občany zajímá také  financování investic do komunikací a chodníků. Zde rozpočet na rok 2018 moc nenabízí. Mimo dotovaného financování úprav na průtahu města je v plánu dokončení zbývajících chodníků na sídlišti Křib (700 tis. Kč), doplnění a výměna osvětlení na náměstí Jana Pernera (945 tis. Kč) a nové schodiště do areálu Skalka.  Tak trochu "neviditelnou investicí" bude nový protipovodňový systém města v hodnotě 8,2 mil. Kč, z toho 5,7 milionu obdržíme formou dotace  a 2,5 milionu musíme přidat "ze svého".

V letošním roce se v rozpočtu města podstatně snížily finance vázané na splácení úvěru. Město má jen jediný úvěr z roku 2009 na dopravní terminál Jana Pernera, splátky jistiny budou činit 6 mil. Kč a předpokládané úrok bude ve výši 975 tis. Kč.  Ještě v loňském roce byly tyto částky dvojnásobné. Snad je třeba ještě dodat, že rozpočet města zatím ani nezahrnuje slíbené dva miliony korun, které město má po dohodě s  hejtmanem dát na dofinancování opravy poškozené objížďky Semanín - Hvězda. Velkou neznámou rozpočtu je ještě financování sociálních služeb, kde ještě nejsou známy transfery ze státního rozpočtu.

Milan Mikolecký