Regulace hazardu je v pravomoci obcí
Senát schválil nový zákon o loteriích, který přináší významný průlom v oblasti regulace hazardních her v České republice. Tento zákon nahradil 1. ledna 2017 více než čtvrtstoletí starý předpis, jehož nástroje regulace v průběhu let značně zastaraly a v dnešních podmínkách už zdaleka nemohou obstát.  Nová komplexní právní úprava například řádně daní všechny formy hazardu, omezí počet provozních míst a zkvalitní státní dozor. Automaty již nejsou v restauracích, musí být splněn přísnější režim. Státní dozor bude zcela v působnosti Celní správy a Ministerstva financí. Obce budou moci vykonávat pouze tzv. pasivní dozor, který spočívá v podání informace Celní správě při podezření, že dochází k porušování zákona (např. nelegálním provozováním).
Dvoustupňové povolovací řízení pro hazardní hry
Výrazné změny jsou i v povolovací řízení. Povolování hazardních her nyní probíhá dvoustupňově. Ministerstvo financí vydává rámcové základní povolení prokazující způsobilost žadatele i splnění všech nezbytných odborných a technologických požadavků. Avšak povolení k umístění herního prostoru je ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.
V pravomoci obcí zůstává (v rámci přenesené působnosti) vydávání povolení k umístění herního prostoru, resp. povolování tzv. technické hry (např. VLT, elektronické rulety, vícemístného technického zařízení), binga a živé hry do herního prostoru, kterým je herna nebo kasino (s výjimkou těchto her provozovaných na internetu). Podmínkou pro vydání povolení k umístění herního prostoru bude zmiňované základní povolení vydané Ministerstvem financí k provozování určitého typu hazardní hry.
Ministerstvo financí vydá licenci poté, co provozovatel splní všechny zákonné podmínky (zejména složení kauce v zákonem stanovené výši, bezúhonnost a bezdlužnost provozovatele a zákonem stanovených osob, výstupní dokumenty pověřené osoby, herní plán, apod.). Údaje o vydaných základních povoleních jsou evidovány v informačním systému hazardních her, do něhož mají obce přístup.

Obec nemůže být obejita
Na základě obdržené žádosti o povolení herního prostoru obec ověří v evidenčním systému hazardních her, zda bylo vydáno a je stále platné základní povolení vydané Ministerstvem financí. Následně z informačního systému vygeneruje interaktivní tiskopis (rozhodnutí), do něhož zapíše informace uvedené v podané žádosti: adresu umístění, konkrétní typ hazardní hry, provozní dobu podniku, platnost povolení a počet herních zařízení. Tyto údaje budou po uložení do evidenčního systému centrálně sdíleny a při výkonu státního dozoru budou využity Celní správou. Povolení je vydáváno za poplatek, který je příjmem dané obce, a jeho platnost je nejdéle na 3 roky.
Obecní úřady se tak staly hlavním subjektem, kdo rozhodne o povolení či nepovolení technických a živých her. Přenesení části rozhodovací pravomoci v rámci veřejné správy blíž k občanům zaručuje efektivnější a optimálnější regulaci. Právě obce totiž znají nejlépe místní poměry, kterých se provoz hazardní hry může dotknout. Jsou tedy těmi nejpovolanějšími k přijetí závazných rozhodnutí, jaké druhy hazardních her a na jakých adresách se na jejich území budou nacházet.
Na případný výskyt negativních jevů spojených s gamblerstvím bude moci obec odpovědět jednoduše - přijme obecně závaznou vyhlášku a povolení na následné období již nevydá.

Daňový výběr by měl být vyšší
Zásadním tématem pro mnoho obcí je otázka příjmů z hazardních her, které jsou v mnoha případech významným zdrojem jejich rozpočtů. Jedním z hlavních cílů nové právní úpravy je zachování dosavadního výnosu daně z hazardních her, který plyne do rozpočtu obcí. Dílčí daň z her bude nově rozdělena mezi rozpočty obcí a státní rozpočet v poměru 65:35 ve prospěch obecních rozpočtů.
Díky zvýšení daňového zatížení jednotlivých segmentů hazardních her můžeme předpokládat zvýšení daňového výběru, a to i navzdory očekávanému snížení herních zařízení. Tomu napomůže i zavedení evidenčního systému hazardních her, který bude dohlížet nad korektností dat vykazovaných provozovateli.
 
K poklesu celkového výnosu daně z hazardních her plynoucí do obecního rozpočtu nicméně může dojít na základě dobrovolném rozhodnutí obce zakázat provozování všech nebo některých hazardních her na svém území. Takový pokles však bude důsledkem svobodné volby obce mezi přínosy a negativními důsledky, které jí z provozování hazardních her na jejím území plynou.

                                                                                                                                                       JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

Co z článku vyplývá pro naše městO: 

Hernám, které splnily požadavky zákona  bylo vydáno  povolení na dobu tří let. Po tuto dobu nelze činnost stávajících heren omezit vydanou vyhláškou, snad jen kdyby docházelo k mimořádným excesům a problémům, třeba v některých lokalitách. Pokud se např. příští zastupitelstvo města rozhodne vydat omezující vyhlášku, mělo by vzít v úvahu vydaná povolení a Nová vyhláška tedy bude moci omezit činnost heren nebo kasin až bude ukončena platnost dosavadních povolení. Jinak by se obec dostala do soudních sporů, které by nevyhrála. 

Přehled výherních hracích přístrojů mechanické hry v hernách povolených podle nového zákona o hazardu umožňuje výše podílu  výnosu z daně z mechanické hry na jednotlivá čtvrtletí stanovená Ministerstvem financí.  Vychází z počtu povolených výherních hracích přístrojů v hernách, které nahlásily obecní úřady.
 
Podle zveřejněného přehledu jsou nyní hrací automaty v našem kraji v 18  obcích
V Pardubicích je počet automatů nejvyšší v kraji a přináší do městské pokladny přes 100 milionů korun. Druhé město hazardu v našem kraji je Chrudim, třetí místo mají Svitavy a Česká Třebová je těsně za Poličkou na pátém místě (má ale nejvíc v našem okrese). 
Řada měst naopak žádné automaty nemá a podíl z výnosu  daně z mechanické hry mají nulový:  Litomyšl, Vysoké Mýto, Lanškroun, Králíky...
Podíl pro výpočet výnosu je v následující tabulce určen podle počtu povolených  automatů v % 
 
Přelouč 0,303812
Pardubice 2,972198
Holice 0,128977
D. Roveň 0,028662

Okres Pardubice 

H. Týnec 0,025795
Chrudim 0,670679
Hlinsko 0,166237
H. Městec 0,005732
   
Okres Chrudim
Polička 0,269418
Svitavy 0,427056
M. Třebová 0,108914

Okres Svitavy

Č. Třebová 0,252221
Ustí n.O. 0,189166
Choceň 0,206363
Jablonné 0,045858
Letohrad 0,137575
Žamberk 0,189166
Rudoltice 0,040126