Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Vybráno z hlukové studie


Měření hluku
Pro správné nastavení výpočtového modelu bylo v řešeném úseku železniční tratě vytipováno 10 míst, ve kterých bylo provedeno přímé měření ekvivalentních hladin akustického tlaku od provozu na železniční trati. Ze záznamů zachycených vlakových souprav byly na základě dodaných intenzit dopravy dopočítány ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní a noční dopravu. Tyto hodnoty pak byly porovnávány s hodnotami udávanými výpočtovým programem. Tímto postupem je zkontrolována správnost nastavení výpočtového modelu.
 
Měření byla provedena na těchto adresních místech:

bod měření V1 - Slovanská č.p. 1096, parc. číslo 1210, k.ú. Česká Třebová
bod měření V2 - Sadová č.p. 1684, parc. číslo 1780, k.ú. Česká Třebová
bod měření V3 - Matyášova č.p. 955, parc. číslo 1028, k.ú. Česká Třebová
bod měření V4 - Tykačova č.p. 1333, parc. číslo 1339, k.ú. Česká Třebová
bod měření V5 - Pernerova č.p. 1656, parc. číslo 1798, k.ú. Česká Třebová
bod měření V6 - Táborská č.p. 874, parc. číslo 949, k.ú. Česká Třebová
bod měření V7 - Tykačova č.p. 1663, parc. číslo 567, k.ú. Česká Třebová
bod měření V8 - Na Milíři č.p. 405, parc. číslo 402, k.ú. Česká Třebová
bod měření V9 - Kubelkova č.p. 541, parc. číslo 745, k.ú. Česká Třebová
bod měření V10 - Dukelská č.p. 411, parc. číslo 427, k.ú. Česká Třebová

Podle ustanovení NV 272/2011 Sb. je hygienický limit hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A od dopravy na drahách v chráněném venkovní prostoru a  chráněném venkovním prostoru staveb stanovený součtem základní hladiny hluku LAZ =
50 dB a příslušných korekcí:

pro hluk z dopravy na dráhách v OPD
pro den od 6 00 - 2200 hod LAeq,T = 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod LAeq,T = 55 dB

pro hluk z dopravy na dráhách (mimo OPD)
pro den od 6 00 - 2200 hod LAeq,T = 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod LAeq,T = 50 dB

pro hluk z dopravy na dráhách s použitím korekce pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod LAeq,T = 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod LAeq,T = 65 dB

pro hluk z dopravy na dráhách s použitím korekce +5 dB v OPD
pro den od 6 00 - 2200 hod LAeq,T = 65 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod LAeq,T = 60 dB

pro hluk z dopravy na dráhách s použitím korekce +5 dB mimo OPD
pro den od 6 00 - 2200 hod LAeq,T = 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod LAeq,T = 55 dB

Porovnáním ekvivalentních hladin akustického tlaku od železniční dopravy z roku  2000 se stávajícím stavem  je zřejmé, že nedochází nárůstu hlukové zátěže  v okolí posuzované železniční tratě o více než 2,0 dB.
Pro následné posouzení hlukové zátěže pro výhledový stav a případné návrhy  protihlukových opatřeních je možné použití korekce pro starou hlukovou zátěž a výsledné  ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou porovnávány s hygienickým limitem pro hluk z dopravy na dráhách s použitím korekce pro starou hlukovou zátěž.
 
Pro zjištění hluku z dopravy byla německá výpočtová metodika Schall 03. Průběh šíření hluku je dokumentován izofonovými pásmy s doplněním výpočtových bodů. Výsledné hodnoty výpočtových bodů jsou korigovány na vliv odrazů od fasád objektů, před kterými jsou umístěny. Hladiny akustického tlaku jsou stanoveny pro dopadající zvukovou vlnu. Nejistota výpočtu je do 2 dB.
 
Postup výpočtů:

1) Na základě přímého akustického měření jsou stanoveny hlučnosti jednotlivých typů vlakových souprav
2) Je vypracován výpočtový model a je proveden výpočet s intenzitami dopravy pro stávající stav. Porovnáním naměřené a vypočtené hodnoty je ověřena platnost modelu.
3) Do ověřeného modelu jsou dosazeny intenzity vlakové dopravy pro rok 2016 - stávající stav a jsou provedeny výpočty zatížení hlukem z dopravy pro denní a noční dobu.
4) Do modelu jsou dosazeny intenzity vlakové dopravy pro rok 2000 a jsou provedeny výpočty zatížení hlukem z dopravy pro denní a noční dobu - stav před 1. 1. 2001.
5) Je provedena úprava modelu zohledňující rekonstrukci kolejového svršku, změnu intenzit dopravy pro výhledový stav a je proveden výpočet dopravy pro denní i noční dobu  (Výhledový stav pro rok 2030 - Stav po rekonstrukci)
6) Je proveden návrh protihlukových opatření pro výhledový stav a je proveden výpočet dopravy pro denní i noční dobu (Výhledový stav - Stav po rekonstrukci s protihlukovými  opatřeními – doloženo graficky)
 
Pro názornost šíření hluku jsou doloženy zákresy izofonových polí se zaznačením 46 výpočtových bodů. Výpočtové body jsou umístěny ve vzdálenosti 2 m před okny obytných  místností.
 
Tabulka měřených a modelovaných hodnot v 10 určených měřících bodech

Poznámka: Rozdíl měření je jen pro bod M3 v Matyášově ulici, kde to autoři studie vysvětlují odclonění stojícím vlakem po dobu měření. Tomu příliš nerozumím, to opravdu nešlo měření zopakovat až vlak na odstavné koleji nebude? Modernizace uzlu bude stát velké peníze a základní měření pro hlukovou studii se takto odbývá, tak moc se spěchá, jistě na úkor kvality odvedené práce ....
 
VYHODNOCENÍ:
Výpočtový model prokazuje, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku od provozu na
železniční trati jsou dominantním zdrojem hluku v posuzovaných lokalitách pro denní i noční dobu. Pro zjištění, zda je možné použít hygienický limit pro starou hlukovou zátěž, byla rekonstruovaná trať rozdělena na tři úseky a prokazovalo se, zda oproti roku 2016 došlo u nejzatíženějších objektů k nárůstu do 2,0 dB oproti roku 2000.
 
Úsek č. 2 se nachází mezi kilometráží 246,6 a 246,83. V tomto úseku dochází ke směrovým změnám vedení koleje osobní dopravy. I přes změnu vedení koleje nedojde  v tomto úseku o navýšení hlučnosti o více než 2 dB, a proto byl uznán hygienický limit  s korekcí pro starou hlukovou zátěž.  V úsecích č. 1 a č. 3 taktéž nedošlo k nárůstu o více než 2 dB, proto je i zde možné  uznat hygienický limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž.
 
Návrh protihlukových opatření byl primárně zaměřen na ochranu venkovního  chráněného prostoru staveb. Pro návrh protihlukových opatření (protihlukových clon) byly uplatněny zjednodušené podmínky pro jejich umístění (vzdálenost od osy koleje 3,3 m). Pro návrh protihlukových opatření byla rozhodující noční doba, do které je koncentrována větší část nákladní dopravy.
 
Poznámka: pokud V znamená východ  tak lze těžko uvěřit, že východní fasáda červeňáku (tedy ta odvrácená od kolejí) je nadlimitně zasažena hlukem od železnice. Podobně tomu je i na dalších  domech v ulici Masarykově a Pernerově. Zřejmě si autoři studie pletou světové strany. Třeba si toho pletou více...
Ve výpočtovém modelu dochází k překročení hygienického limitu i po návrhu  protihlukových stěn u výpočtových bodů: V9 (4NP); V13 (8NP); V33 (4NP) a V34 (3NP a 4NP). Z tohoto důvodu byla u objektů (viz Tab. 4) navržena změna způsobu větrání u všech
obytných místností, která má umožnit výměnu vzduchu jiným způsobem, než okny do hlukem nadlimitně zasažené fasády.
U objektů s navrženou změnou způsobu větrání budou realizovány buď vzduchotechnické jednotky zajišťující nucené větrání, nebo budou instalovány okna s větrací štěrbinou. V případě použití větracích štěrbin musí být zajištěn odtah vzduchu z místnosti.
V případě použití oken s větracími štěrbinami bude v další fázi projektu přesně definováno, které z oken se nachází v obytné místnosti a tato okna budou vyměněna.
Objekt Sadová 1250, Česká Třebová, (Dopravní a vzdělávací institut ČD)  parc. č. 595/1, k. ú. Česká Třebová - výpočtový  bod V9 je v současnosti majetkem ČD, a.s. V objektu se nacházejí dva byty na odvrácené straně od kolejí, avšak jejich využívání je naplánováno pouze do konce roku 2017. Objekt  bude nadále využíván pouze pro krátkodobé ubytování v rámci vzdělávacích akcí. Pokud se zde od roku 2018 nebudou nacházet bytové jednotky, tak by bylo vhodné změnit užívání objektu v katastru nemovitostí. V tomto případě by se u tohoto objektu nemusely řešit  individuální protihluková opatření.
 
Tabulka: navržené protihlukové clony

Celkem měří navržené protihlukové clony na katastru města 5764 metrů.
vedou  v celé délce od Korada až k sídlišti Lhotka.
Z toho mají  podle návrhu
výšku 3 metry v délce 1003 metrů,
výšku 4 metry v délce  724 metrů
výšku 5 metrů v délce  4037 metrů.
 
Více než složité tabulky  napoví čtenáři názorné znázornění situace na hlukových mapách. Aby byly dostatečně názorné, jsou zveřejněny po jednotlivých úsecích.
Hodnoty akustického tlaku jsou znázorněny také barevně, viz legenda.
Jsou zde také vyznačeny jednotlivé výpočtové body, pro které jsou v hlukové studii vypočtené hodnoty uvedeny v rozsáhlých tabulkách. 
V hlukové studii jsou zvlášť připravené mapy pro denní a noční dobu.  Dále uvedené mapy jsem vybral (zatím) z mapového znázornění pro denní dobu  (pro rok 2030). Legenda k mapám je přiložena