Majetková rozhodování na červnovém zastupitelstvu města

Nakládání s majetkem města je podle zákona o obcích vyhrazeno městskému zastupitelstvu, proto obvykle tvoří tzv. "majetková usnesení" někdy i velkou část programu jednání. Na posledním červnovém jednání nebylo majetkových usnesení tolik, ale jednalo se o poměrně velkých penězích. Proto stojí za to se k těmto probíraným otázkám ještě znovu vrátit.

Největší nabídkou, kterou zastupitelé projednávali, byla nabídka společnosti Böhm plast-technik  na odkoupení jejich nyní nevyužívaného areálu v Bezděkově, který vznikla na místě bývalého Plašilova statku a později i kravína  rozšířením provozní budovy Agrostavu. Böhm plast-technik nyní vyrábí svoje výrobky v novém rozšířeném areálu v Borku. pro město má areál v Bezděkově význam především v tom, že sousedí s moderní budovou českotřebovského Domova pro seniory a nabízí se možnost rozšíření služeb v klidném prostředí u Třebovky, kde by se vyplatilo zřídit středisko pro seniory "v rozšířeném provedení". Chybí zde však především zahrada a prostory Böhmplastu jsou spíše industriální podoby. Stavební dispozice Domova pro seniory byla také budována tak, aby se obyvatelé nemuseli dívat na sousední průmyslový provoz. Také nabízená cena na odkoupení areálu, který je v dobrém stavebním stavu je poměrně vysoká - 23 milionů korun. Rada města koupit areál nebo alespoň zahájit jednání o odkoupení nedoporučila a zastupitelé se s jejím návrhem ztotožnili. Město tedy nabídku na odkoupení areálu odmítlo. Současně s nabídkou městu také nabízí společnost Böhm plast-technik prodej s pomocí realitní kanceláře.

Nabídka na odkoupení RELAX CENTRA u krytého plaveckého bazénu. Nabídka byla učiněna na kupní cenu 16 mil. Kč + DPH. Jako další možnost navrhuje ,majitel společnosti pan Radek Michal  směnu pozemků v k.ú. Česká Třebová a Parník s doplatkem. Nabízená nemovitost - stavba a pozemky  je využitelná k rozšíření provozu krytého plaveckého bazénu o wellness centrum včetně sauny, a to i při zachování stávající posilovny.  Vznikly by také další parkovací plochy. K nabídce městu vedly pana Radka  Michala osobní důvody a patriotismus městu. Nabídku  bere město vážně, projednala ji rada města a doporučila zastupitelstvu tuto nabídku vzít na vědomí s tím, že možné o ní dále jednat, ověřit si hodnotu nabídky pomocí znaleckého posudku. Zájem na odkoupení nemovitostí má zejména městská obchodní společnost Eko Bi, které vlastní a provozuje krytý plavecký bazén.  Zejména pokud by se podařilo vyřešit odkoupení s využitím směny pozemků, byla by to v první fázi nabídka  schvalovaná městem Česká Třebová a případný převod do základního jmění Eko Bi by se řešil následně. Nabídka tedy nebyla odmítnuta (ale ani schválena), nadále se o ni bude jednat.

Prodej části pozemkové parcely 3666/1 v Borku pro firmu David Skalický. O prodeji parcely se jednalo podruhé, minule byly podklady zaslány zastupitelům na poslední chvíli  a nebylo včas možné vyjasnit některé problémy, prodej byl odložen. Ing. Jiří Smrčka vysvětlil, že tuto parcelu nabízí k prodeji již 5 roků a zatím nebyl žádný zájemce, přestože je relativně dobře přístupná. Rozsah prodeje se nezměnil.  Aby se zabránilo spekulaci s pozemkem, bylo navíc do kupní smlouvy přidáno právo zpětné koupě, platné při případném přeprodeji parcely. Prodávaná část parcely vyhovuje i návrhu nového územního plánu, který pro obsluhu předpokládá vybudování nových veřejných komunikací. Budoucí majitel pozemku předpokládá, že zakoupená část parcely bude oplocena. Na zakoupené ploše má být  skladován vytříděný materiál po recyklaci, od stavebních objektů v Borku bude  zakoupená parcela oddělena pruhem zeleně. Po těchto změnách již nebyly k prodeji připomínky a prodej byl schválen.

Uplatnění předkupního práva na kryt v ulici Boženy Němcové čp. 104. Předkupní právo na nemovitost bylo po diskuzi uplatněno a znamená, že město muselo uhradit ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových kupní cenu 2 miliony korun (během tohoto týdne). Hlasování bylo těsné, pro odkoupení městem hlasovalo 14 zastupitelů, tedy právě potřebné minimum. Záměr neuplatňovat předkupní právo byl prosazován zejména Klubem Nestraníků, před projednávaným bodem jednání dokonce požádal starosta Jaroslav Zedník (jako jejich lídr) o mimořádnou přestávku, aby se mohli poradit.
Důvody uváděné pro uplatnění předkupního práva byly ze dvou oblastí: 1) umožněním prodeje zbrojařské firmě, která nepředložila jasný záměr, vzniká  zvýšené riziko, že v oblasti mezi rodinnými domky vznikne něco, nad čím nebude mít město žádnou kontrolu a bude pak pozdě si vyčítat, že jsme měli objekt zakoupit sami. 2)  Objekt měli zastupitelé možnost prohlédnout a shlédli jej v dobrém stavebně-technickém a provozuschopném stavu odpovídající ceně 2 miliony Kč, pro který bylo navrženo hned několik možností využití a to bez velkých investic. Stav objektu se podstatně lišil od všech dříve předaných sdělení, v určitém smyslu rozšiřuje možnosti města. Objekt je také možné pronajmout i dokonce prodat i stávajícímu zájemci, město ovšem bude mít nad pronájmem nebo prodejem kontrolu, bude si moci stanovit podmínky.
Naopak důvody, které byly sděleny pro variantu proč předkupní právo neuplatňovat: Město pro objekt nemá žádné využití.  Nikdo nepřišel s reálnou možností na využití.  Pokud bychom objekt převzali, bude třeba řešit další drahé opravy a investice, buďme rádi, že se o kryt nebudeme muset starat. Už teď máme prázdný kryt na Novém náměstí  a pak bychom měli (na krku) další. (Většinu těchto argumentů říkal starosta města). V diskuzi dále padaly z veřejnosti i dotazy na zastupitele, kteří předkupnímu právu vyjadřovali podporu, ať nyní rychle sdělí k čemu nám bude tento objekt dobrý (Zdá se mi, že dotazy na zastupitele mají být podány jinak).
Hlasovat se muselo nejdříve o protinávrhu, který podala Koalice pro Českou Třebovou, protože původní navržený text usnesení, formulovaný radou města, byl  stanoven tak, že "schvalujeme neuplatnění předkupního práva" a pouhé  neschválení tohoto usnesení ještě nepostačovalo k převzetí krytu. Pro protinávrh zvedlo ruku 14 zastupitelů (7 za Koalici pro Českou Třebovou 5 za ČSSD, 1 za ODS a 1 za Třebováky pro sport a zdraví.
Moje poznámka k převzetí krytu:
O problému s novým nabyvatelem se vědělo od února t.r. Veškerá aktivita města byla vedena jen výhradně s jediným cílem - objekt nekupovat, není pro něho využití. Bohužel nevznikla žádná pracovní skupina zainteresovaných, kteří se mohli myšlenkou budoucího využití zabývat a v klidu posoudit všechny alternativy. Jak jsme zjistili na ÚPZSVM, tak  město ani nemělo k dispozici znalecký posudek na uvedený objekt a neprojevovalo žádnou snahu objektivně zjistit jeho stav, tedy "do čeho bychom šli". Už předem byla vybrána jediná varianta - kryt nepřebírat. Žádné možnosti využití se nehledaly, platila premisa "město nemá pro kryt žádné využití." Připomeňme si situaci z roku 2012, kdy město koupilo prostřednictvím TEZY za 22 milionů Kč (na úvěr!) devítiposchoďový bývalý hotelák, aby pak šest let nevědělo co s ním, když se jedna možnost využití a dotace hroutila za druhou.  Vznikl tak brownfield v centru města. Úvěr je splácen a využití nulové, jenom slova, spousta slov. Důvodem byla také obava z nevhodného využití... Snad proto je dnes na Novém náměstí tak smutno.
Já sám jsem  byl také dlouho pod vlivem této myšlenky: "kryt nepotřebujeme". Po jeho prohlídce si to už nemyslím. Je samozřejmě škoda, že jsme kryt nezískali zdarma (tehdy od Hasičského záchranného sboru a v době, kdy jej nebylo ještě možné libovolně užívat), ale myslím, že cena 2 miliony Kč není nadsazená a je v možnostech města. Na rychlé zaplacení této částky nebylo vlastně ani třeba měnit rozpočet, položka na výkup majetku postačovala. Kryt nevyžaduje urgentní opravy a pro využití je zapotřebí především jeho připojení na elektrickou síť. K možnému využití by stálo za to zahájit diskuzi. Naštěstí se bude měnit složení městského zastupitelstva, tak je šance na na novou diskuzi o záměrech a to bez předsudků. O některých možnostech ještě bude řeč.

Milan Mikolecký