Třebováci proti vysokým protihlukovým stěnám               

Tato otázka ještě není zdaleka vyřešena!
Na debatě kandidátů na nového starostu města byla v rámci tématu "doprava" diskutována na návrh Radka Hübla z pléna také otázka postoje jednotlivých volebních subjektů k realizaci protihlukových opatření navržených v rámci modernizace železničního uzlu Česká Třebová navržených zatím formou vysokých bariér rozdělujících město. Zde se v debatě vyjádřil lídr Nestraníků Bohumír Nejedlý v tom smyslu, že vedení města se stará, realizovalo se přece jednání s investorem, ve kterém požadovalo revizi předložené hlukové studie a důkazem,  že je věc řešena měla být i  kopie odpovědi, kterou obdržel starosta města od SŽDC dne 18. září, tedy před 11 dny. Kopii dopisu byla na veřejné debatě předložena veřejnosti a její fotokopii v závěru textu dále uvádím. Stojí za přečtení a z textu vyplývá, že nic ještě není vyhráno, že nás bude čekat ještě hodně práce. V textu dopisu je pozoruhodná pasáž, proti které bychom se měli znovu silně ohradit:
"Hluková studie byla součástí zjišťovacího řízení (ukončeno 8/2017), ke kterému nevznesly dotčené orgány státní správy, samospráv ani dotčená veřejnost žádné připomínky"
Je to totiž sprostá lež. Hluková studie totiž byla samostatnou přílohou dokumentace a vinou nějakého úředníka vůbec nebyla k danému dokumentu zjišťovacího řízení při jejím zveřejnění přiložena. Při veřejném projednávání dne 11. dubna 2018 jsme slyšeli údaje odborníka citované ze zmíněné zprávy poprvé. To ovšem nevadí, aby se přesto všechno na zveřejnění hlukové studie SŽDC ve svém stanovisku nyní neodvolávalo a uvádí, že jsme žádné připomínky neměli!  (Na text tohoto dopisu by tedy logicky měla rada města nějak reagovat).
Na zmiňované debatě vznikly také určité rozdíly ve výkladu toho "kdo co v rámci samosprávy města zařídil a jaké kdo má zásluhy". Zatímco lídr Nestraníků "přidělil" všechny zásluhy starostovi města Jaroslavu Zedníkovi, tak další účastnici debaty toto nepotvrdili. Dalibor Zelený vysvětlil, že již samotné veřejné projednávání  v České Třebové se uskutečnilo díky jeho osobní iniciativě a vyjednávání.  To umožnilo se seznámit přímo se stavem přípravy modernizace koridoru na úseku přes Českou Třebovou již ve stadiu příprav a nikoliv až v průběhu stavebního řízení. Josef Menšík pak ukázal, že vlastní podnět k rychlému přijetí důležitého usnesení zastupitelstva města 23. 4. podali zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou a jejich návrh byl na tomto jednání jednomyslně zastupiteli přijat. Právě na toto usnesení jako zásadní věc nakonec reaguje dále uvedený dopis SŽDC z 18/9, toto odmítnutí bylo zásadním krokem městské samosprávy ve věci přípravy této velké stavby. 
Koalice pro Českou Třebovou
k tomu vydala
25. dubna 2018
toto stanovisko:
Návrh zastupitelů Koalice pro ČT v zastupitelstvu města přijat
V poslední době je v našem městě hodně diskutovaným problémem rekonstrukce Železniční stanice Česká Třebová   a návazné části železničního koridoru. Víme, že s předloženým návrhem protihlukových opatření nesouhlasí občané, kterých se stavba vysokých bariér týká, ale i ti, kteří v blízkosti trati nebydlí. Z tohoto důvodu a také vzhledem k tomu, že navrhované vysoké protihlukové stěny nejsou jediným způsobem omezení hluku, navrhli zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou projednat a schválit na pondělním jednání zastupitelstva následující usnesení:
Město Česká Třebová jako zákonný účastník řízení nesouhlasí s předloženým návrhem řešení protihlukových opatření a žádá projektanta o vypracování a předložení alternativních řešení.
Byli jsme velmi potěšeni, že náš návrh usnesení byl čtyřiadvaceti přítomnými zastupiteli schválen a věříme, že se najdou taková řešení, která budou pro obyvatele města přijatelnější.
Za Koalici pro ČT Magda Peterková

Tím ovšem iniciativa zastupitelů koalice pro Českou Třebovou neskončila. Její zástupci se aktivně zúčastnili druhého jednání  v Národním domě jako jediní zástupci subjektů v zastupitelstvu města (ani starosta si na akci neudělal čas). Konalo se 14. 5. 2018 s odborníkem v této problematice Janem Eisenreichem (Brens Europe, s.r.o.) a jeho spolupracovníky. Přijeli na pozvání Martina Horáka, kterému nelze upřít velké zásluhy  nejen za toto jednání, ale  i celý další vývoj. Bezprostředně po akci pak zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou vyzvali radu města 17/5 dopisem k dalšímu kroku, k jednání s investorem a projektantem. Tento dopis nebyl formulován jako otevřený dopis a je proto zveřejněn až nyní. Nešlo o snahu se zviditelnit, ale především pomoci, nabídnout řešení, které jsme jako jediní účastníci jednání v Národním domě 14/5 viděli jako nezbytné. Je to současně další ukázka konstruktivního přístupu Koalice pro ČT k řešení problémů města, kterou starosta Jaroslav Zedník ovšem neuznává. Proč taky, o to menší by byly jeho zásluhy.

Koalice pro
Českou Třebovou
proti vysokým
protihlukovým
stěnám
17.5. 2018
 
Výzva radě města
k dalším aktivním
krokům,
ke spolupráci
se SŽDC
a jmenování 
Jana Eisenreicha
konzultantem
tohoto projektu
Městský úřad Česká Třebová, k rukám starosty města a členů rady
 
Vážený pane starosto, vážení členové rady,
zástupci Koalice pro Českou Třebovou se v pondělí 14. 5. 2018 zúčastnili přednášky statutárního ředitele BRENS EUROPE a.s. Plzeň Jana Eisenreicha, jeho poradce Mgr. Tomáše Úlehly, přítomen byl i poslanec za Zlínský kraj, který je zároveň oprávněnou a certifikovanou osobou pro ochranu životního prostředí (zpracovává dokumentaci EIA).
Z předložených informaci vyplynulo, že by bylo možné vytvořit alternativní projekt pro modernizaci uzlu Česká Třebová a nestavět vysoké betonové nebo plastové protihlukové clony.
Na základě výše uvedeného a dalších výstupů z jednání zastupitelé za Koalici pro Českou Třebovou vyzývají vedení města a radu města k aktivním krokům, které umožní účinně prosazovat při realizaci protihlukových opatření výhradně alternativní řešení. Je správné, že zastupitelstvo města přijalo 23. dubna usnesení o odmítnutí veřejně předloženého návrhu z 11. dubna 2018 a požadavku na předložení jiného alternativního řešení. Měly by však následovat kroky další a to bez velkého časového zdržení.
Protože chceme při realizaci protihlukových opatření zajistit výhradně realizaci metod, které vysoké stěny podél trati vedené přes celé město nepotřebují, je nutné vyvolat nové jednání. Pozvat zástupce SŽDC jako investora modernizace železničního uzlu Česká Třebová a rovněž zástupce projektanta na jednání se zastupiteli města. Zde pak jednoznačně vyjádřit, že návrh vysokých protihlukových stěn (nyní vycházející z tzv. "zjednodušených podmínek") je pro Českou Třebovou neprůchodný a že požadujeme řešení alternativní (t.j. nízké stěny, kolejové a kolejnicové absorbéry).
Jen zástupci investora SŽDC mohou úkolovat projektanta, aby navrhované řešení a především nešťastně řešenou hlukovou studii přepracoval. Celá záležitost spěchá a každé zdržení nahrává tomu, aby nesmyslně vysoké protihlukové stěny byly protlačeny.
Máme svolení odborníka, autora přednášky Jana Eisenreicha (Brens Europe, a.s.) nominovat ho do týmu řešitelů např. jako odborného konzultanta určeného městem Česká Třebová, účastníkem stavebního řízení. Jeho argumentace podložená ověřovacím měřením a využitím v praxi bude mít větší váhu než námitky kohokoliv z nás neodborníků.
V České Třebové dne 17. 5. 2018
Zastupitelé za Koalici  pro Českou Třebovou  Mgr. Josef Menšík, Mgr. Milan Mikolecký, MgA. Bohuslav Mimra, PhDr. Petr Poldauf, Mgr. Magdaléna Peterková, Ing. Petr Skopal, Pharm.Dr. Richard Záveský
Z výše uvedeného by mělo být jasné, kdo byl hybnou silou v zastupitelstvu města pro to, aby se jednání se SŽDC rozhýbalo. Na dopis jsme ovšem nedostali od starosty ani rady města jakoukoliv odpověď. Nakonec není tak důležitá, jako to, že to, následně rada města skutečně požádala o alternativní hlukovou studii a potřebné jednání s odborníky se uskutečnilo. 
ZÁVĚR: Dopis z 18. 9. ovšem  ukazuje, že se žádná pohádka nekoná, že SŽDC bude dále vršit jeden argument za druhým proto, aby mohla realizovat co nejjednodušší řešení.  Za této situace vidíme jako nezbytné pokračovat v zahájené petici petičním výborem Martina Horáka a jeho přátel a získat tak co největší počet podpisů, které budou zavazovat novou městskou samosprávu v tom, aby se alternativní řešení opravdu hledala a nemělo zvítězit jen nejjednodušší řešení.  Je třeba také vysvětlit, že nejde o to, nechránit obyvatele města před hlukem, ale aplikovat takové metody ochrany, které jsou účinnější než vysoké protihlukové stěny, nehyzdí město a netvoří nepřekonatelné bariéry.

Milan Mikolecký

Příloha: text dopisu SŽDC starostovi města z 18. září:

Pro orientaci v problematice uvádím ještě další zprávy:

Veřejné jednání  o problematice modernizace železničního uzlu Česká Třebová dne 11. dubna 2018
Projektanti nás tahali za nos - hluková studie nebyla zveřejněna
Odborník prokázal, že snížení hluku lze dosáhnout bez vysokých protihlukových stěn

Společnost SŽDC po dohodě s městem Česká Třebová vypsalo v měsíci červenci výběrové řízení na „revizi hlukové studie“ a návrh protihlukového opatření u projektu modernizace železničního uzlu Česká Třebová.

Již v zadávacích podmínkách je uvedeno, že po předložení této hlukové studie bude tato revize dále projednávána s krajskou hygienickou stanicí a vedením města Česká Třebová. V současné chvíli je výběrové řízení ukončeno a nebrání nic tomu, aby revize hlukové studie mohla probíhat. První výsledky z první dílčí etapy této revize bychom mohli znát již na konci listopadu 2018. Je to dobrá zpráva pro město a jeho občany, protože SŽDC jako budoucí investor modernizace železničního uzlu s námi pravidelně komunikuje a pevně věřím, že se podaří nalézt kompromis v pro nás nepřijatelném řešení prvého návrhu.  Děkuji za vstřícnost vedení SŽDC a příkladnou komunikaci.

Jaroslav Zedník, starosta města  (Českotřebovský zpravodaj září 2018)